Hỏi về cách tìm ra index của String mà chỗ đó được cho là tiếng Việt

có cách nào check đc index tiếng việt không mọi người nhỉ?
ví dụ tôi -> index = 1
chó -> index = 2

Có. Mình giúp bạn xử lý phần mất thời gian nhất:

àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵ
èéẹẻẽêềếệểễ
òóọỏõôồốộổỗơờớợởỡ
ìíịỉĩ
ùúụủũưừứựửữ
ỳýỵỷỹ
đ
4 Likes
public static String removeAccent(String s) { // Học sinh chuyên cần nhất thế giới này
  String temp = Normalizer.normalize(s, Normalizer.Form.NFD);
  Pattern pattern = Pattern.compile("\\p{InCombiningDiacriticalMarks}+");
  temp = pattern.matcher(temp).replaceAll("*");
  String fixedStr = temp.replaceAll("đ", "d"); // Ho*c sinh chuye*n ca*n nha*t the* gio*i na*y
  String revertStar = "";
  for (int i = 0; i < fixedStr.length() - 1; i++) {
    if (fixedStr.charAt(i + 1) != '*') {
      revertStar += fixedStr.charAt(i);
    }
  }
  if (fixedStr.charAt(fixedStr.length() - 1) != '*') {
    revertStar += fixedStr.charAt(fixedStr.length() - 1);
  } else {
    revertStar += "*";
  }
  return revertStar; // H*c sinh chuy*n c*n nh*t th* gi*i n*y
}

Index các bạn có thể lấy ở đoạn trc dấu * trong fixedStr

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?