Hỏi về cách lưu đối tượng trong local storage

javascript

(Nguyễn Tấn Trung) #1

Em đang làm 1 trang web bán hàng nhưng vẫn chưa học PHP nên k liên kết database được nên phải lưu vào mảng đối tượng, nhưng khi lưu mảng đối tượng vào local storage thì nó chỉ ra kiểu Object object mà không có cái giá trị. Mong được mọi người hướng dẫn


(明玉) #2

Đưa code của bạn lên cái đã nào, cấm chụp ảnh nhé.


(Nguyễn Tấn Trung) #3

đây ạ

var name = document.getElementById("name").value;
var age = document.getElementById("age").value;
var gender = document.getElementById("gender").value;
var country = document.getElementById("country").value;

users.push(new user(name, age, gender, country))
console.log(users);
if (typeof(Storage) !== 'undefined') {
	localStorage.setItem("array", users);//lưu mảng các đối tượng user
	localStorage.name = users[0].name;
	localStorage.age = users[0].age;
	localStorage.gender = users[0].gender;
	localStorage.country = users[0].country;
}else {
	alert("trinh duyet khong ho tro");
}

(明玉) #4

Local Storage chỉ lưu key-value pair toàn là String hết nhé bạn. Giờ chỉ có cách serialize dữ liệu của bạn trở thành String hết thôi. (JSON.stringify chẳng hạn).


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?