Hỏi về ajax và PHP?

Chào anh chị , em có domain mysite.com/upload.html *(1) gửi method get request ajax tới mysite.com/api/upload?url=vaild_img_url *(2). Có cách nào để php hiểu rằng user phải ở (1) thì mới gửi đc tới (2) . Tức nếu user truy cập vào (2) sẽ hiện lỗi 404

Em xin cảm ơn !

1 Like

Dùng phương thức POST.

4 Likes

Cái này thì dựa vào header Origin trong request của client gửi lên thôi.

5 Likes

Như Mr SITUVN.gcd nói bên trên, thì đơn giản nhất là cái link API của bạn chỉ xử lý POST request thôi là được, GET thì từ chối luôn.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?