Hỏi về 3D Transform trong css

Cho mình hỏi thuộc tính perspective, perspective-origin, transform-origin, transform-style dùng để làm gì v ạ, em có coi demo trên w3school như ko hiểu gì cả. Mong mn giúp mình

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?