Hỏi lỗi="Invalid size of rich text formatting information"

Xin chào các bạn.

Tôi đang sử dụng phần mềm “SheetSwiper_1.0” để xử lý file excel có chứa dữ liệu từ điển dạng text thì thấy có màn hình xuất hiện là :
“Invalid size of rich text formatting information”

File hình: https://www.dropbox.com/s/6g67sjovok3rbws/Invalid%20size%20of%20rich%20text%20formatting%20information.jpg?dl=0

Tôi không rõ nghĩa là sao và phải xử lí ra sao?

Xin các bạn giúp đỡ.

Cảm ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?