Hỏi cách sort trong LucenceQuery

Với đoạn code dưới đây, mình muốn sort theo ConceptName.name chẳng hạn. Giúp mình với!

LuceneQuery<ConceptName> luceneQuery = LuceneQuery.newQuery(ConceptName.class, sessionFactory.getCurrentSession(),
	    query.toString()).include("concept.conceptClass.conceptClassId", transformToIds(requireClasses)).exclude(
	    "concept.conceptClass.conceptClassId", transformToIds(excludeClasses)).include(
	    "concept.datatype.conceptDatatypeId", transformToIds(requireDatatypes)).exclude(
	    "concept.datatype.conceptDatatypeId", transformToIds(excludeDatatypes));
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?