Hỏi cách làm tính dãy không dùng đệ quy (kèm giải thích)

IMG_20240425_095110

Bạn thử dùng toán học một chút xem.

\begin{aligned} x_n &= n x_0 + (n-1) x_1 + ... + x_{n-1} \\ &= n (x_0 + x_1 + ... + x_{n-1}) - (0 x_0 + 1 x_1 + ... + (n-1)x_{n-1}) \end{aligned}

Giờ bạn tạo các biến sn = x_0 + x_1 + ... + x_{n}, s1 = 0 x_0 + 1 x_1 + ... + (n-1)x_{n-1}.

Suy ra khi n tăng thì sn = sn + x_n, s1 = s1 + n x_n.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?