Hỏi cách khắc phục lỗi eclipse


mình bị lỗi này, mong các bạn chỉ cách khắc phục cho mình

Tham khảo:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?