Hỏi cách hiểu vòng lặp for

for (int i = 2; i > -2; i = i - 2) 
{
		Console.WriteLine("a");
	}

câu này được hiểu như nào ạ

vòng lặp bắt đầu bằng i = 2 , lặp cho đến khi i <= -2 thì dừng lại , mỗi lần lặp thì i sẽ giảm giá trị đi 2

2 Likes

cho mình hỏi này nữa, sao nó bằng 10 z

int total = 0;
	for (int number = 0; number < 5; number++) 
{
		total = total + number;
	}
	Console.WriteLine(total);

1+2+3+4 = 10 đó thím ơi. chi tiết như bên dưới:
vòng lặp 0: 0 = 0 + 0, total = 0
vòng lặp 1: total = 0 + 1, total = 1
vòng lặp 2: total = 1 + 2, total = 3
vòng lặp 3: total = 3 + 3, total = 6
vòng lặp 4: total = 6 + 4, total = 10
cứ lặp đến khi number = 5 thì dừng lại.

3 Likes

e tưởng number < 5 thì nó +1 cuối cùng bằng 15

Đọc nhiều và gõ nhiều là hiểu thôi. Vòng lặp for là thứ rất rất rất là cơ bản, nó không đáng để hỏi, cũng không đáng để tìm hiểu sâu. Vài năm nữa bạn xem lại sẽ thấy câu hỏi này “ngô nghê” tới mức nào.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?