Học hệ thống thông tin hoặc kỹ thuật phần mềm của trường Đại học công nghiệp Hà Nội có ổn không?

Em 2k3 có đki 2 nv ngành Hệ thống thông tin và Kỹ thuật phần mềm của trường Đại học công nghiệp Hà Nội nhưng đi đọc review lại thấy khá nhiều người nói kiến thức trường lan man. Anh chị sinh viên trường cho em xin ít rv ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?