[HN] Tìm công tác viên làm việc parttime

Mình cần tìm một bạn làm việc parttime. Yêu cầu học về công nghệ thông tin.
Công việc:

  • Tìm hiểu yêu cầu khách hàng.
  • Xây dựng các test case để test phần mềm.
  • Làm việc online.

Bạn nào quan tâm email về [email protected]

Cho mình xin JD được không bạn ?

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?