Hiển thị file text lên jList

java

(Lê Quốc Khánh) #1

em có làm phần mềm từ điển,em muốn đưa tất cả nghĩa lên 1 list(em dùng jlist),em đã thử dùng listModel nhưng không được

private void addtoList() {
  for (int i = 0; i < dm.getSize(); i++) {
    listModel.addElement(dic.newWord.get(i));
  }
  jList1.setModel(listModel);
}

em mò mãi mà vẫn chưa ra, mọi người giúp đỡ em với ạ, em cảm ơn nhiều
đây code đồ họa em

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.DefaultListSelectionModel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JScrollPane;

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author Quốc Khánh
 */
public class GUI extends javax.swing.JFrame {

  DictionaryCommandline dcl = new DictionaryCommandline();
  DictionaryManagement dm = new DictionaryManagement();
  Dictionary dic = new Dictionary();
  DictionaryApplication dicA = new DictionaryApplication();
  private Object textArea;
  Font font = new Font("consolas", Font.BOLD, 18);

  DefaultListModel listModel = new DefaultListModel();

  /**
   * Creates new form GUI
   */
  public GUI() {
    setTitle("từ điển Anh Việt v1.0");
    dm.insertFromFile(dic);
    initComponents();
    jTextPane1.setFont(font);
    jTextArea1.setFont(font);
    jTextArea1.setLineWrap(true);
    jTextArea1.setForeground(Color.BLACK);
    jButton1.setFont(font);
    jList1.setFont(font);

  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextPane1 = new javax.swing.JTextPane();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    jList1 = new javax.swing.JList<>();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jScrollPane1.setViewportView(jTextPane1);

    jButton1.setText("translate");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane3.setViewportView(jTextArea1);

    jScrollPane2.setViewportView(jList1);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addGap(22, 22, 22)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jScrollPane1)
          .addComponent(jScrollPane2))
        .addGap(38, 38, 38)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 251, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 201, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(37, 37, 37)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
          .addComponent(jScrollPane1)
          .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 36, Short.MAX_VALUE))
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(19, 19, 19)
            .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 354, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(31, 31, 31)
            .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 342, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(67, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:

    String word = jTextPane1.getText();

    String mean = dicA.getWord(dic, dm.getSize(), dm, word);
    jTextArea1.setText(dicA.getWordEx(dic, dm.getSize(), dm, mean));


  }                    
  private void addtoList() {
    for (int i = 0; i < dm.getSize(); i++) {
      listModel.addElement(dic.newWord.get(i));
    }
    jList1.setModel(listModel);
  }

  
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args
  ) {
    java.awt.EventQueue
        .invokeLater(() -> {
          new GUI().setVisible(true);

        });

  }


  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JList<String> jList1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  private javax.swing.JTextPane jTextPane1;
  // End of variables declaration          

  /**
   *
   */
}


(Nguyễn Đình Anh) #2

Ở đây bạn đã gọi void addtoList() đâu mà nó hiển thị được =_=


(Lê Quốc Khánh) #3

À không phải. Đó hàm dịch ạ. Em muốn làm hiện nguyên text vào cái jlist trước luôn ấy ạ


(Nguyễn Đình Anh) #4

Hiện trước là sao @@ Hiện lúc bắt đầu mở App á ?? Nhưng bạn muốn hiện thì cũng phải gọi void đó lên thì nó mới hiện chứ @@


(Lê Quốc Khánh) #5

Em muốn nó hiện trước ghi ấn button thì phải làm như nào ạ


(Lê Quốc Khánh) #6

vâng đúng ạ,em muốn gọi khi mở lên luôn ấy, mà gọi void đó như nào ạ [email protected]@


(Nguyễn Đình Anh) #7

Thì bạn gọi nó ở trong Constructor của GUI thôi. Như việc bạn setFont hay insert ý


(Lê Quốc Khánh) #8

vâng em cảm ơn ạ, hic ,em là newbie nên còn nhiều cái chưa biết


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?