[HCM] TMA Solutions - Tuyển dụng nhiều vị trí hấp dẫn


(TMA Solutions) #1

TMA đã quay trở lại với nhiều vị trí hấp dẫn. Apply TMA ngay thôi!!!

:zap: Fresher: https://www.tma.vn/tft

:zap: .Net Developer – 1+YoE: http://bit.ly/TMAdotNetDev

:zap: Business Development Manager – 4+YoE: http://bit.ly/2Z0wG0b

:zap: Elixir – All Level: http://bit.ly/TMAElixir

:zap: Javascript Developer: http://bit.ly/TMAJavascriptDev

:rainbow: :rainbow: Đừng quên gửi CV của bạn về [email protected] nhé :rainbow: :rainbow:

Nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn và lương thưởng cạnh tranh đang đợi bạn


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?