Hàm trả về index của tablink.match();

javascript

(TN) #1


Mình muốn hỏi có cách nào get ra được index trong trường hợp này k ạ. Hàm để xác định chuỗi cần tìm tablink.match() sẽ trả về array và có index của nó trong trường hợp !null. Bro nào từng gặp chỉ điểm giúp mình với
image


(TN) #2

.index nhé bà con. :3 Đùa =))

var user_age = tablink.substring(tablink.match(/(user_age)/).index+9,tablink.match(/(user_age)/).index+11);

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?