Hàm sắp xếp trong class

các anh chị cho em hỏi cách viết hàm sapXepTheoChuVi với

1.Em không hiểu tham số hình thức trong hàm này được viết thế nào
2.Thuật toán sắp xếp thì dùng mảng trong class như nào vậy ạ ?

Có lẽ bài viết này sẽ trả lời được 2 câu hỏi của em

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?