Hàm min tính sai trong excel?

image

Nhầm nhé dấu : thay cho , :v

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?