Hàm groupby và pivot table pandas khác nhau chỗ nào?

Có cao nhân giải thích giúp mình khi nào mình sử dụng groupby hoặc pivot table không à.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?