Hàm Auth::login() trong laravel không hoạt động

Cho em hỏi là tại sao hàm Auth::login em dùng trong code này không thể đăng nhập được ạ.
Em muốn đăng nhập thì mới vào được /admin nhưng dùng hàm Auth::login() thì trả về thất bại. Mong mọi người giải đáp giúp em với. Em cảm ơn ạ!
file web.php

Route::get('/login','[email protected]');
Route::post('/login','[email protected]')->name('submitLogin');
Route::get('/admin', function () {
  return view('test');
})->middleware('auth');
file LogRegController
public function showformLogin(){
    return view('log_reg/login');
  }
  public function submitLogin(Request $request){
    $validated = Validator::make($request->all(),[
      'email' => 'required|email',
      'password' => 'required'
    ],[
      'email.required' => "Trường này không được bỏ trống",
      'email.email' => "Chưa đúng định dạng email",
      'password.required' => "Trường này không được bỏ trống"
    ]);
    if($validated->fails()){
      return redirect()
          ->back()
          ->withErrors($validated)
          ->withInput();
    }
    $email = $request->input('email');
    $password = $request->input('password');
    if(Auth::attempt([
      'email'=> $email,
      'password' => $password
    ])){
      $user = User::Where('email',$email)->first();
      // đã trả về kết quả 
      // dd($user);
      if(Auth::login($user)){
        return response('thành công');
      }else{
        return response('Thất bại');
      }
    }else{
      return back()->withErrors([
        'error' => "Nhập sai email hoặc mật khẩu"
      ])->withInput();
    }
  }

Cái đoạn if else Auth::login là bạn lấy ở trong tài liệu nào đấy

2 Likes

Mình viết ra để test xem có đăng nhập được không chứ không có tài liệu nào viết thế cả. Hiện tại thì mình đã xử lý được lỗi này rồi. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?