Gửi request tự động từ jsp đến servlet khi nhập url trên thanh địa chỉ

Project của mình dùng Servlet và jsp, về bán hàng. Mình muốn jsp tự gửi request đến servlet để load data từ DB rồi trả về trang jsp đó khi người dùng enter url của website. Mình vẫn chưa biết làm cách nào và đang tìm giải pháp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?