Group and where linq

linq

(hoa thanh) #1

Xin chào ae,

Mình có đoạn code

var nhap = DB.DungCuNhapChiTiets.AsEnumerable();
if (!string.IsNullOrEmpty(keyword))
                nhap = nhap.Where(x => x.Name.Contains(keyword));

Mình muốn group hoặc distinct các sản phẩm trong DungCuNhapChiTiet(DungCuId) này mà làm mãi không được đoạn group hoặc distinct. Nhờ ae có kinh nghiệm làm linq giúp

thanks


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?