Google Chrome chơi khăm về hiển thị font chữ tiếng Việt Unicode

Thin đã tạm giải quyết được vấn đề rồi nhé mọi người. Chỉ cần download và cài đặt font Georgia có hỗ trợ tiếng Việt, nhưng cách hỗ trợ bạn đọc nếu web dùng font đó thì phải “nghiên cứu” thêm.

2 Likes

Có làm sao đâu ?

Bạn đã thử set font Georgia chưa, nếu set rồi mà không bị thì bạn gặp may.

1 Like

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?