Gợi ý cách làm game k-puzzles bằng các thư viện đồ họa của QT Creator

Mấy bạn ơi có thể gợi ý cho tui ko?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?