Gợi ý cách biểu diễn đồ thị bằng nhiều danh sách kề

Lý thuyết đồ thị
Xin ví dụ trình bày nhiều danh sách kề bằng .txt.

Cho tập tin input.txt chứa nhiều danh sách kề, mỗi danh sách kề biểu diễn một đơn đồ thị. Tập tin có định dạng như sặu:

  • Hệ thống chỉ mục bắt đầu từ 0
  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương M thể hiện số lượng danh sách kề.
  • Các dòng tiếp theo lần lượt biểu diễn thông tin cho M danh sách kề, AL0, AL1,…, ALM.
  • Mỗi danh sách kề ALi bao gồm:
    • Dòng đầu tiên chứa số nguyên N (N > 2) thể hiện số đỉnh củặ đồ thị được biểu diễn bởi danh sách kề ALi.
    • N dòng tiếp theo lần lượt chứa thông tin đỉnh kề của đỉnh 0 đến đỉnh N-1.
    • Danh sách kề của mỗị đỉnh j được biểu diễn bằng pj + 1 số nguyên, trồng đó số nguyên đầu tiên là số lượng đỉnh có cạnh nối xuất phát từ đỉnh j và pj số nguyên tiếp theo là chỉ mục của những đỉnh kề.

Mọi người ai biễu diễn nhiều danh sách kề bằng file txt giảng cho mình với :D:D
Cám ơn mọi người :smiley: :smiley:

ủa, rồi bạn chưa đọc hết đề sao?

1 Like

Có đọc rồi mà rối quá @kisuluoibieng hic hic

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?