Goi hàm từ VBA được tạo bởi C++ DLL (by CodeBlock)

Pro ơi.
Đệ có vấn đề như sau:
đệ muốn tạo hàm trong CodeBlock bằng C++. Sau đó, gọi hàm thực thi trong môi trường VBA for Excell 2010. đệ tìm Video trên Youtube nhưng không thấy. Pro chỉ đệ với.
Đệ đã hỏi Claude.ai và chatGPT.com nhưng vẫn không hiểu cách thực hiện.
Gọi hàm từ VBA vẫn bị lỗi.
Đệ KHÔNG có Visual Studio. Đệ có Code Block - version 20.03.
Đệ cảm ơn Pro nhiều nhiều.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?