Gỡ Win 10 khỏi Macbook pro

Giúp em cách làm với, thank you so much!!!

Cách xoá bỏ windows ra khỏi Macbook tuỳ thuộc vào cách bạn cài đặt windows lúc đầu.

Nếu bạn cài windows thông qua bootcamp của macOS thì chỉ cần vào bootcamp và xoá thôi.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?