Gõ lệnh cd trên powershell bị lỗi

mấy anh cho em hỏi tiếp là tại sao em đã tạo thư mục hoctap r mà
gõ lệnh cd.\hoctap nó báo lỗi như trong hình!
em sai ở đâu
em làm y như video anh Đạt

Bạn sử dụng sai cú pháp của lệnh rồi, sau lệnh cd phải có dấu cách rồi mới đến folder:
cd <folder>.

cd .\hoctap

mình nhầm dc r cảm ơn bạn

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?