Giúp ý tưởng 2 bài tính tổng

Bài 1:

S = 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!}+ ... + \frac{1}{N!}

Bài 2:
Tính tổng dãy S = 1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \sqrt[4]{4} + ... + \sqrt[N]{N}

Bạn gọi hàm thôi.

Câu 1:

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s += factorial(i); // factorial(i) tính i!, tính ntn bạn tự viết
}
// đáp số chính là s

Câu 2:

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    s += pow(i, ...); // căn i của i có thể viết lại dưới dạng mũ là gì?
}
// đáp số chính là s
3 Likes

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?