Giúp sửa đoạn code web

Giúp mình đoạn code này với! Mình bấm Sửa thì thanh url: category_id%20=%201 không phải là category_id=1. Code mình viết bị sai chỗ nào vậy mọi người?

Mình cảm ơn nhiều!

Bạn mô tả 1 đường, cái hình chụp một nẻo.

Lý do trên thanh url có thêm %20 là do trang trước đã dẫn liên kết sai, trong cả mô tả và hình bạn chụp thì không cho biết bạn đã chuyển từ trang nào, có thể là từ category-list.php.
%20 chính là dấu cách (space), quá trình tạo liên kết đến sản phẩm bạn đã thêm 2 dấu cách vào trước và sau dấu =.
Ngoài ra, dòng bạn gạch đỏ còn thiếu 2 kí tự đóng thẻ cho script, như này: </script>.

4 Likes

Hihihi. Hoặc chúng ta “thông cảm” & kiên nhẫn với GenZ hoặc phớt lờ vì có lẽ @SITUVN.gcd và mình ngay cả trong mơ cũng không thể hiểu được sau này có thế hệ “lập trình viên trưởng thành từ Tutorials, YouTube, Tik Tok” :smiley:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?