Giúp khắc phục lỗi cài codeblocks 20.03mingw-setup

w

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?