Giúp đỡ về wordpress

wordpress-plugin

(Quốc Huy) #1

Cho mình hỏi xem có pluign nào dánh dấu thứ tự cho các thẻ trong bài viết wordpress như trong hình không.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?