Giúp đỡ về hiển thị form

các cao nhân cho mình hỏi chút. mình có form1 là form cha(MDIparent) from2 và form3 là form con. mình show() form3 từ menutrip from1 đc. nhưng lúc show form3 từ 1 button của form2 lại không đc. ae ai biết chỉ mình với.

//gọi form3 từ menuTrip frmMain
public void mnuform3_Click(object sender, EventArgs e)
{

frmform3 frm3 = new frmform3();
frm3.Dock = DockStyle.Fill;
frm3.MdiParent = this;
frm3.Show();
}
//gọi form3 từ button form2
private void btnform3_Click(object sender, EventArgs e)
{
frmMain temp= new frmMain();
frmform3 frm3 = new frmform3();
frmform3.Dock = DockStyle.Fill;
frm3.MdiParent = temp;
this.Hide();
frm3.Show();
}

Bạn đã cho hiện frmMain này lên chưa?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?