Giúp bài tập môn cấu trúc rời rạc

Hãy viết công thức đệ quy cho tập các số nguyên lẻ.

DNH không giải hộ bài tập.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?