Giúp bài tập mã hoá chữ số

Nhập một số nguyên n(0 <= n <= 10000) từ bàn phím. In lên màn hình giá trị đã được mã hóa theo quy tắc sau:

-Các chữ số nằm trong số nguyên n được mã hóa thành chữ cái;
-Các chữ số được mã hóa theo quy tắc sau:

0 -> A
1 -> B
2 -> C
3 -> D
4 -> E
5 -> F
6 -> G
7 -> H
8 -> K
9 -> L
Viết chương trình python ạ.

Nah!

Bọn tớ không phải nền tảng giải bài tập hộ đâu cậu :smile:
Cậu thử tự làm trước nhé! Cậu có thể quay lại đây với câu hỏi thực sự của cậu cùng với code nha! :smile:

Topic này sẽ được đóng lại sau 1 ngày. Bạn nào có nhã ý giúp bạn ấy làm bài tập, có thể reply trong thời gian này.

1 Like

This topic was automatically closed after 19 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?