Giúp bài tập in ra các số nguyên tố thuộc trong đoạn [a;b] với a, b là các số nguyên dương

mọi người mình bài này với : viết chương trình c in ra các số nguyên tố thuộc trong đoạn [a;b] với a, b là các số nguyên dương

Bạn ơi. Bạn nên nghĩ hướng làm rồi up code và hỏi phần còn chưa biết nhé !
Gợi ý cho bạn làm :
Bạn cần kiểm tra 1 số có phải số nguyên tố hay không ?
Và cho kiểm tra từ a->b, nếu gặp số là số nguyên tố trong khoảng đó thì bạn in ra màn hình :smiley:
Chúc bạn code thành công :smiley:

3 Likes

Phần này dùng hàm con là tối ưu code nhất :smiley:

2 Likes

Đây là hàm kiểm tra số nguyên tố

Trở lại với bài của bạn

for(int i=a; i<=b; i++)
{
    if(laSoNgTo(i) == true)     //hàm laSoNgTo return true nếu là số nguyên tố ngược lại return false
        printf("%d\n", i);   //thì in ra màn hình
}
2 Likes

bạn có thể cho mình tham khảo code hoàn chỉnh của bạn không? mình cảm ơn nhiều, mình mới học lập trình nên còn bở ngỡ

//xuất số nguyên tố trong đoạn a,b
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
	int a, b;
	printf_s("\nnhap a= ");
	scanf_s("%d", &a);
	printf_s("\nnhap b= ");
	scanf_s("%d", &b);
	if (a > b)
	{
		return 0;
	}
	for (int i = a; i <= b; ++i)
	{
		for (int j = 2; j < i; j++)
		{
			if (i%j != 0)
			{
				printf_s("\n%d", i);
			}
		}
	}
	_getch();
	return 0;

}

đây là đoạn code của mình bạn coi thử như thế nào

2 Likes

Sao ở đây bạn lại return 0 nhỉ :grin:
Gợi ý cho bạn làm :
Bạn cần kiểm tra 1 số có phải số nguyên tố hay không ?
Và cho kiểm tra từ a->b, nếu gặp số là số nguyên tố trong khoảng đó thì bạn in ra màn hình :smiley:
Chúc bạn code thành công :smiley:

1 Like

cái đó hình như là lúc đó mình đọc đề thiếu, tưởng đâu cho a>b hay a<b nên mới xét trường hợp đó để return 0

Nếu bạn muốn kiểm tra điều kiện thì có thể dùng do while để kiểm tra điều kiện hợp lý :smiley:

1 Like

OK, thanks bạn nhiều rất vui sau này có thể thảo luận với bạn những bài khó hơn:slight_smile:

1 Like

Mình cũng còn kém lắm. Nếu được thảo luận cùng bạn thì mình sẵn sàng :smiley:
Tối code ăn hành , à nhầm an lành nhé :joy: :joy: :joy:

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?