Giải thích giúp đoạn code có ? :

b = b > 9 ? 9 : b
trong đó b là số cho trước.
Cho mình hỏi đoạn code trên có ý nghĩ gì

Toán tử ba ngôi (tenary operator). Dạng ngắn ngọn của điều kiện if - else.
Đoạn trên tương tự với:

if (b > 9){
    b = 9;
} else {
    b = b;
}
3 Likes

Cảm ơn bạn đã giải đáp

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?