Giải phương trình bằng Scipy

Mình có thử giải phương trình qua thư viện Scipy mà gặp lỗi này. Khi mình cho trực tiếp đạo hàm vào trong thì không vấn đề gì. Mọi người giúp ai biết chỉ mình với, xin cám ơn.

TypeError: myfunc() argument after * must be an iterable, not function

Đây là code của mình.

from scipy import optimize
def myfunc(x):
    return pow(x,3) - 1
def der1(x):
    return 3*pow(x,2)
def der2(x):
    return 6*x
root = optimize.newton(myfunc, 1.5, der1, der2)
print(root)

Hãy tập xem document chứ đừng “đoán” prototype của những hàm mình dùng nha bạn :stuck_out_tongue:

Hint: có thể dùng named param cho nó đỡ bị issue với positional argument như vầy nhé bạn

5 Likes

Ok cám ơn bạn mình cho tên của parameter vào thì chạy được. Lúc đầu mình cứ nghĩ để như vậy nó sẽ tự nhận, còn cái nào không có thì là mặc định

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?