Giải pháp lưu hình trên plunker


(Thuc Nguyen Tan) #1

Không cần server gì cũng lưu hình được trên plunker
https://plnkr.co/edit/oyGIVz?p=preview


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?