Gặp vấn đề với ID

Khi mình thực hiện dự án web tới phần hiển thị trang chi tiết sản phẩm, thì mình nhận 1 lỗi đó là không thể Post id lên db , đoạn code ở bên dưới:

<?php

  // include 'connect.php';
  // đây là đoạn code trang sản phẩm,
  $conn = mysqli_connect('localhost','root','','test');

  if(!$conn){

   die('fail');

  }

  $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;

  $offset=($page-1)*6;

  $sql = "SELECT * FROM product ORDER BY id LIMIT 6 OFFSET " . $offset;

  $data = $conn->query($sql);

  while ($row = $data->fetch_assoc()) { ?> 

   

   <div class="box">

    <div class="img-box">

     <div class="img"><img id="cardImg" src="<?php echo $row['image'] ?>"></div>

     <h3><?php echo $row['name']; ?></h3>

     <p class="gia"><?php echo $row['price']; ?> VND</p>

     <p id="des">

      <?php echo $row['description']?>

     </p>

    </div>

    <form action="production.php" method="post">

     <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $row['id'] ?>">

     <button type="submit" name="buy">Buy now</button>

   </form>

   </div>
  <?php } ?> 

Đây là đoạn trang chi tiết,

<?php

// Lấy ID sản phẩm từ URL

// $id = $_GET['id'];

$id = isset($_GET['id']) ? $_GET['id'] : null;

// Kết nối tới cơ sở dữ liệu

$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'test') or die('Fail connect');

// Truy vấn thông tin sản phẩm

$query = "SELECT * FROM product WHERE id =". $id;

echo $query;

// $result = mysqli_query($conn, $query);

// $row = mysqli_fetch_assoc($result);

// if ($result) {

//   if (mysqli_num_rows($result) > 0) {

//     $row = mysqli_fetch_assoc($result);

//     echo '<h2>'.$row['name'].'</h2>';

//     echo '<img src="'.$row['image'].'" />';

//     echo '<p>'.$row['description'].'</p>';

//     echo '<p>Giá: '.$row['price'].'đ</p>';

//     echo '<button onclick="addToCart('.$row['id'].')">Thêm vào giỏ hàng</button>';

//   } else {

//     echo 'Không tìm thấy sản phẩm.';

//   }

// } else {

//   echo mysqli_error($conn);

// }

?>

Mình đã thủ sử dụng echo để kiểm tra nhưng dường như k có kết quả:

bạn đã tự đọc lại bài viết, đọc code mà bạn đã post lên đây chưa

Bạn nên tìm hiểu kĩ hơn về $_POST$_GET.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?