Gặp vấn đề khi start React server

Hello mọi người!

Hiện tại mình đang phát triển 1 React App đơn giản (chủ yếu là để cho vui thôi), khi mình bắt đầu server React thì nó báo lỗi như sau:

Starting the development server...

events.js:291
   throw er; // Unhandled 'error' event
   ^

Error: spawn /usr/bin/firefox ENOENT
  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:268:19)
  at onErrorNT (internal/child_process.js:464:16)
  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
Emitted 'error' event on ChildProcess instance at:
  at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:274:12)
  at onErrorNT (internal/child_process.js:464:16)
  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21) {
 errno: -2,
 code: 'ENOENT',
 syscall: 'spawn /usr/bin/firefox',
 path: '/usr/bin/firefox',
 spawnargs: [ 'http://localhost:3000' ]
}
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! [email protected] start: `react-scripts start`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR! 
npm ERR! Failed at the [email protected] start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   /home/hoangtuan/.npm/_logs/2020-10-16T08_28_22_370Z-debug.log

Nhìn vào các dòng error thì mình đoán được là do npm chọn Firefox để mở web lên ( mà mình thì đã xóa Firefox vì có Chromium rồi ) nên nó không tìm thấy Firefox thì nó báo lỗi, nhưng mình không biết phải fix lỗi này như thế nào, mọi người giúp mình với!

gg thôi bạn :slight_smile:
set default browser là chrome thử xem. không thì set biến

"start": "BROWSER='google-chrome-stable' react-scripts start"

ở trong file package.json

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?