Gặp vấn đề khi nạp bootloader cho arduino

Em chào các anh ạ. Em có tự làm 1 kit sử dụng ATmega 2560 làm core chính. Em có sử dụng arduino uno R3 để làm board nạp bootloader cho kit của em. Nhưng khi thực hiện em gặp phải lỗi nên không thể nạp được. Các anh có thể giúp em với được không ạ ?
Em copy đoạn lỗi khi chạy bootloader:

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"

     Using Port          : COM5
     Using Programmer       : stk500v1
     Overriding Baud Rate     : 19200
     AVR Part           : ATmega2560
     Chip Erase delay       : 9000 us
     PAGEL             : PD7
     BS2              : PA0
     RESET disposition       : dedicated
     RETRY pulse          : SCK
     serial program mode      : yes
     parallel program mode     : yes
     Timeout            : 200
     StabDelay           : 100
     CmdexeDelay          : 25
     SyncLoops           : 32
     ByteDelay           : 0
     PollIndex           : 3
     PollValue           : 0x53
     Memory Detail         :

                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      eeprom    65  10   8  0 no    4096  8   0 9000 9000 0x00 0x00
      flash     65  10  256  0 yes  262144 256  1024 4500 4500 0x00 0x00
      lfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 9000 9000 0x00 0x00
      hfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 9000 9000 0x00 0x00
      efuse     0   0   0  0 no     1  0   0 9000 9000 0x00 0x00
      lock      0   0   0  0 no     1  0   0 9000 9000 0x00 0x00
      calibration  0   0   0  0 no     1  0   0   0   0 0x00 0x00
      signature   0   0   0  0 no     3  0   0   0   0 0x00 0x00

     Programmer Type : STK500
     Description   : Atmel STK500 Version 1.x firmware
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.18
     Topcard     : Unknown
     Vtarget     : 0.0 V
     Varef      : 0.0 V
     Oscillator   : Off
     SCK period   : 0.1 us

avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)

Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega) (retrying)

Error while burning bootloader.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s

avrdude: Device signature = 0xffffff (probably .avr8x_mega)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
     Double check connections and try again, or use -F to override
     this check.

Em cảm ơn ạ !!

Anh có cách khắc phục chưa ạ, em cũng bị lỗi này =((

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?