Gặp lỗi font trong Serial Monitor

Mình đang gặp lỗi font trong Serial Monitor, mặc dù đã thay đổi đủ các Baudrate khác nhau nhưng vẫn không được. Mong mng giúp đỡ

Cái này không phải lỗi font. Mà giá trị trả về của ESP là rác. Print hex ra xem thử đi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?