Fix lỗi Visual C# 2010 express


(Phuc Le) #1

cho mình hỏi lỗi này fix sao ạ ? MÌnh thậm chí còn k tìm được file activitylog.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?