File word mới khôi phục bằng phần mềm bị lỗi file conversion

word

(Minh Quý Lê) #1

Mk mới dùng hiren boot cd để khôi phục dữ liệu mk đã mất. Nhưng mà khi mi xem lại thì nó báo lỗi file conversion. Mk nên làm j tiếp theo??


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?