Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function setAttribute()

Em đang gặp lỗi này khi truy cập localhost. Mong mọi người giúp em. Em cảm ơn!

<?php

namespace App;

include 'connect.php';

class Db {
  public static function executeQuery($sql, $data = [], $emulatePrepares = true) {
    global $conn;
    $conn->setAttribute(\PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, $emulatePrepares);
    $stmt = $conn->prepare($sql);

    try {
      if (empty($data)) {
        $stmt->execute();
      } else {
        $stmt->execute($data);
      }
      return $stmt;
    } catch (PDOException $e) {
      throw $e;
    }
  }

  private static function getFillableData($rawData) {
    if (isset(static::$fillable) && count(static::$fillable) > 0) {
      $data = [];
      foreach (static::$fillable as $columnName) {
        if (array_key_exists($columnName, $rawData)) {
         $data[$columnName] = $rawData[$columnName]; 
        }
      }
      return $data;
    }
    return $rawData;
  }

  public static function selectAll($conditions = [], $conjunction = "AND") {
    $sql = "SELECT * FROM " . static::$tableName;


    if (!empty($conditions)) {
      $i = 0;
      foreach ($conditions as $key => $value) {
        if ($i === 0) {
          $sql = $sql . " WHERE $key=:$key";
        } else {
          $sql = $sql . " $conjunction $key=:$key";
        }
        $i++;
      }
    }

    if (!empty($order_by)) {
      $sql .= " ORDER BY " . $order_by[0] . " $order_by[1]";
    }

    $stmt = self::executeQuery($sql, $conditions);
    $records = $stmt->fetchAll();
    return $records;
  }

  public static function selectOne($conditions, $conjunction = "AND") {
    $sql = "SELECT * FROM " . static::$tableName;

    $i = 0;
    foreach ($conditions as $key => $value) {
      if ($i === 0) {
        $sql = $sql . " WHERE $key=:$key";
      } else {
        $sql = $sql . " $conjunction $key=:$key";
      }
      $i++;
    }

    $sql = $sql . " LIMIT 1";
    $stmt = self::executeQuery($sql, $conditions);
    $records = $stmt->fetch();
    return $records;
  }

  public static function create($rawData) {
    global $conn;
    $sql = "INSERT INTO " . static::$tableName;
    $data = self::getFillableData($rawData);

    if (isset(static::$timestamps) && static::$timestamps) {
      $data['created_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
    }

    $i = 0;
    foreach ($data as $key => $value) {
      if ($i === 0) {
        $sql = $sql . " SET $key=:$key";
      } else {
        $sql = $sql . ", $key=:$key";
      }
      $i++;
    }

    $stmt = self::executeQuery($sql, $data);
    $id = $conn->lastInsertId();
    return $id;
  }

  public static function update($id, $rawData, $updateTimestamps = true) {
    $sql = "UPDATE " . static::$tableName;
    $data = self::getFillableData($rawData);

    if (isset(static::$timestamps) && static::$timestamps && $updateTimestamps) {
      $data['updated_at'] = date('Y-m-d H:i:s');
    }

    $i = 0;
    foreach ($data as $key => $value) {
      if ($i === 0) {
        $sql = $sql . " SET $key=:$key";
      } else {
        $sql = $sql . ", $key=:$key";
      }
      $i++;
    }

    $sql = $sql . " WHERE id=:id";
    $data['id'] = $id;
    $stmt = self::executeQuery($sql, $data);
    return $data['id'];
  }

  public static function delete($conditions, $conjunction = "OR") {
    $sql = "DELETE FROM " . static::$tableName;

    $i = 0;
    foreach ($conditions as $key => $value) {
      if ($i === 0) {
        $sql = $sql . " WHERE $key=:$key";
      } else {
        $sql = $sql . " $conjunction $key=:$key";
      }
      $i++;
    }

    $stmt = self::executeQuery($sql, $conditions);
    return $stmt->rowCount();
  }
}

bạn có chắc là biến $conn đã được khởi tạo. Kiểm tra lại kết nối với DB và đoạn init biến trên

2 Likes

dòng lỗi rất rõ ràng, biến $conn null kìa

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?