Facebook US đang tuyển mạnh, ai muốn thử nhắn mình nhé

Job requirements thế này

6 Likes

Nghiêm túc ae nào muốn thử thì nhắn mình nhé, thử cho vui cũng được.

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?