Facebook Global Operations Engineer, Business Integrity

Team mình ở Facebook Singapore, đang tuyển engineer. Bạn bè ace ai đang muốn nhảy job có thể apply, nếu biết ai muốn nhảy thì nhờ giới thiệu giúp :D!

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?