Extend HashMap trong Java

Cái this bên dưới là biểu diễn của cái gì trong HashMap vậy ạ. Tại sao lại có thể dùng this ở đây

Chà, bạn chưa hiểu this trong OOP à? Một số ngôn ngữ khác có thể là me, self.
this hiểu là thực thể (instance) hiện tại của lớp. Và khi kế thừa thì có thể gọi được tất cả các phương thức và trường publicprotected của lớp cha (super).
Đáng lẽ this là thứ bạn nên hiểu đầu tiên khi học Java chứ nhỉ.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?