[Event có quà] I challenge DNH to

 usr = [113, 105, 98, 110, 119, 98, 111, 101, 118, 111, 104]
 #q, i, b, n, w, b, o, e, v, o, h

 for i in usr:
   print(chr(i-1), end='')  #find it on ascii table :D 
 print('\n')

~ muộn học rồi :frowning:
~ edit: Trùng phương pháp với anh ‘Hùng sờ ti’ rồi
~

3 Likes

Tổng hợp các ý tưởng:

 • clone nick mới đặt tên theo thứ tự ascii, sort phát về đúng tên luôn.
 • brainf*ck
 • encode = thuật toán 2 chiều (vd base64)
 • thêm bớt mã ascii vào tên, for loop để trả về name ban đầu
 • dùng hash/dict, kiểu 1 key ứng 1 char trong name, in từng value theo từng key sẽ ra name

Cá nhân mình thấy ý tưởng đầu là độc nhất :v

2 Likes

Thay vì quy hoạch động, filter cho đơn giản.

JavaScript

const characters = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
const rawString = '_MInH_KHonG_NHaN_mOT_Ve_VIP';

const firstName = rawString
  .split('')
  .filter(c => characters.indexOf(c) !== -1)
  .join('');
  
console.log(`${firstName}00`);

Swift:

import Foundation

let characters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
let rawString = "_MInH_KHonG_NHaN_mOT_Ve_VIP"

let firstName = rawString.filter { characters.contains($0) }
print("\(firstName)00")

Output:

noname00
1 Like

Code dài 2000 lines code được không?

:sweat_smile: Không có giới hạn số dòng nên ok luôn. Tuy nhiên nếu được bạn nên rút gọn code lại :slight_smile:

2 Likes
char str[7]={'1','0','0','o','c','y','S'};
int x=6;
cout<<endl;
while(x>=0)
{
  cout<<str[x--];
}

Vui là chính =)) (nếu được thả tim nhiều thì xin nhường lại cho anh em khác, mà chắc cũng ko có tim đâu) :smile:

3 Likes

Chắc code mình là dễ hiểu nhất

var Input = "mny0884";
var Output = "";
foreach (var i in Input)
	Output += (char)((int)(i + 1));
return Output;
3 Likes

:penguin: Chậc, quan trọng là ai cũng tham gia nhưng không ai thèm quà.

5 Likes

Tại nhìn thấy cách của mọi người hoa mỹ quá, tim bay tứ tung thế kia, nghĩ mình fail không dám đòi quà :joy:

2 Likes

ấy ấy :penguin:
Lấy quà, tham gia rồi cho code nó bay bổng. OvOb

2 Likes

Thấy chỗ nào cũng kêu gọi sự kiện này. Liệu chăng ế quá nên mới phải làm thế không ???

1 Like

Cái đó mình ko rõ :smiley:
Nhưng bây giờ chỉ thấy tiếc vé anh Huy ;_;

2 Likes

Vầy được không? :no_mouth:

alert(Discourse.User.current().username);
6 Likes

Làm rối mắt tí :no_mouth:

alert('71.357.78.731.79.444.85.574.116.778.95.502.0.275.1.798.65.967.2.406.104.685.5.55.0.602.1.233.2.945.118.897'.split('.').filter((v, i) => {
  if (i % 2 === 0) return v;
}).map((v, i, arr) => {
  return v < 17 ? arr[v] : v;
}).map(v => {
  let char = String.fromCharCode(v);
  return /[a-z]/.test(char) ? char.toUpperCase() : char.toLowerCase();
}).reverse().join(''));
3 Likes

std::cout << “3hyol”[2] << “3hyol”[3] << “3hyol”[4] << “3hyol”[ 3] << “3hyol”[1] << “3hyol”[0] << std:: endl;

2 Likes

Làm chơi javascript :smiley:

var crName, userName, chr, fn, fns, i, j, k, l, len, len1, len2, menu, ref;
    chr = function (fn) {
      return `${fn} children`;
    };
    ref = ['s', 'a', 'f'];
    for (j = 0, len = ref.length; j < len; j++) {
      fn = ref[j];
      chr(fn);
    }
    crName = ['u', 't', '8', 'a', 'm'];
    menu = function (i, userName) {
      return `Menu Item ${i}: ${userName}`;
    };
    for (i = k = 0, len1 = crName.length; k < len1; i = ++k) {
      userName = crName[i];
      menu(i + 1, userName);
    }
    fns = ['i', 'dont', 'want', 'the', 'ticket'];
    for (l = 0, len2 = fns.length; l < len2; l++) {
      fn = fns[l];
      if (fn === 'chocolate') {
        chr(fn);
      }
    }
    console.log(Discourse.User.current().username)
3 Likes
print("oig"[::-1])
2 Likes

javascript


4 Likes

Deadline chưa mấy thím? Để mình tranh thủ tham gia cho nóng lên cái. Lâu quá mới có vụ hay mà không biết có bị lỡ không?

:3 Chưa deadline nha anh Đăng Trần

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?