ERROR: Mysql service not started [-1] là gì

như tiêu đề, lỗi này là sao ạ? mọi người cho mình xin cách khắc phục được không ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?