Error: Could not find or load main class hello

e bị lỗi như này trên intelliJ mọi người ạ , giúp e fix lỗi này với ,e mò theo ytb làm trong “edit the system environment avriables” để thêm đường dẫn mà vẫn k dc

Tên file java ko đc để tiếng có dấu và khoảng trắng.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?